Familie- en personenrecht

Het personen- en familierecht is een belangrijk onderdeel van het burgerlijk recht. Familierechterlijke zaken hebben betrekking op alle onderwerpen die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. 

Familie- en personenrecht

Het personen- en familierecht is een belangrijk onderdeel van het burgerlijk recht. Familierechterlijke zaken hebben betrekking op alle onderwerpen die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. 

Wij ondersteunen u graag bij onderstaande zaken

  • Huwelijkse voorwaarden
  • Echtscheidingen
  • Nalatenschappen
  • Schenkingen
  • Samenlevingscontracten
  • Testamenten
  • Levenstestamenten

Staat uw onderwerp er niet tussen? Of weet u niet zeker onder welke noemer uw vraagstuk valt? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een oriënterend gesprek.

Toelichting & uitleg

Huwelijkse voorwaarden

Partijen treden in het huwelijk zodra zij bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand elkaar het ja woord hebben gegeven en de huwelijksakte hebben ondertekend. Indien partijen voordien niet de notaris hebben bezocht , trouwen zij in gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat de goederen, waaronder een woning, spaarrekeningen e.d., die voor het huwelijk van één van de partijen privé waren, na het zetten van de handtekening gemeenschappelijk worden. Dit geldt ook voor schulden. Mocht dat niet de bedoeling zijn, dan het is wenselijk om de notaris opdracht te geven om huwelijkse voorwaarden te maken, zodat de goederen die privé eigendom waren voor het huwelijk, dat ook blijven in het huwelijk. Deze akte zal voordat men elkaar het ja woord geeft bij de ambtenaar van de Burgerlijk Stand moeten worden getekend.

Er zijn heel veel regelingen mogelijk in de huwelijkse voorwaarden, onder andere: het Amsterdam verrekenbeding, inhoudende dat aan het eind van het jaar de overgespaarde inkomsten uit arbeid verrekend moeten worden; een finaal verrekenbeding bij overlijden, inhoudende dat er bij overlijden net wordt gedaan alsof partijen tijdens leven in gemeenschap van goederen waren gehuwd.

Dit beding wordt vaak opgenomen om eventueel successie rechten te besparen; een pensioenregeling, inhoudende de verdeling of verevening van pensioenrechten bij echtscheiding; de regeling waarbij het vermogen in de woning, die op naam van één van de partners is aangekocht omdat de andere partner een onderneming runt, bij echtscheiding te delen. Deze regelingen en nog veel kunnen worden opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend een afspraak met ons kantoor maken van ongeveer een half uur voor een kosteloos oriënterend gesprek.

Testamenten

De wet bepaalt wie er erft en wel als volgt: Indien men ongehuwd is en geen kinderen achterlaat, erven de ouders, broers en zusters. Heeft men een partner, dan zal er een testament moeten worden opgemaakt, waarin de partner tot erfgenaam wordt benoemd. Heeft men geen partner en is men al op leeftijd, dan is het altijd raadzaam om een testament op te maken.

De wet regelt namelijk ook plaatsvervulling, hetgeen inhoudt dat als een broer of zus voor u overlijdt, de kinderen van die broer of zus van u erven. Bij een grote familie zou het kunnen voorkomen dat er bijvoorbeeld wel 100 neven en nichten erven, hetgeen veel kosten met zich meebrengt om de erfgenamen uit te zoeken. Indien men ongehuwd is en wel kinderen achterlaat, erven de kinderen van de moeder. De vader zal de kinderen eerst moeten erkennen; dan erven zij ook van hem.

Erkennen kan bij notariële akte. De ongehuwde partners erven niet zomaar van elkaar. Hiervoor is een testament noodzakelijk. Indien men gehuwd is en geen kinderen achterlaat, erven de echtgenoten over en weer van elkaar. Als daarna de langstlevende overlijdt, dan erven de familieleden van de langstlevende. Indien dat laatste niet de bedoeling is, omdat bijvoorbeeld ook de familie van de eerst overledene dient te erven, dient men een testament te maken. Indien men gehuwd is en kinderen achterlaat, bepaalt de wetgever sinds 2003 dat de echtgenoten over en weer beschermd moeten worden en dat de langstlevende dus verzorgd achter moet blijven. De kinderen krijgen wel een erfdeel, maar kunnen hun erfdeel pas opeisen, zodra ook de langstlevende ouder overleden is.

De wet regelt een aantal situaties. Indien u een andere regeling wenst, is het noodzakelijk een testament op te maken. De volgende regelingen die veelvuldig opgenomen worden in een testament en die de wet dus niet regelt, zijn onder andere de volgende: fiscale clausules om kinderen gunstiger te kunnen laten erven; de uitsluitingclausule, waarin wordt bepaald dat alleen de eigen kinderen of familieleden erven en de aangetrouwden niet;. de benoeming van een executeur, die uw nalatenschap regel;. voogdijbenoeming voor het geval beide ouders zijn overleden met achterlating van minderjarige kinderen. Deze persoon zal uw kinderen dan verzorgen na uw overlijden; benoeming van een bewindvoerder.

Dit is een persoon die uw vermogen beheert voor het geval bijvoorbeeld de meerderjarige kinderen vanaf 18 jaar een groot vermogen krijgen en hier nog niet mee kunnen omgaan; of kinderen die veel geestverruimende middelen gebruiken, waar veel geld mee gemoeid is en waar uw vermogen in uw nalatenschap aan zou worden besteed. De bewindvoerder bepaalt dan waar het geld aan uit gegeven wordt. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend een afspraak met ons kantoor maken van ongeveer een half uur voor een kosteloos oriënterend gesprek.

Levenstestamenten

Wat houdt een levenstestament in?

Indien u niet meer in staat bent rechtshandelingen te verrichten, door bijvoorbeeld dementie, coma etc. dan is het verstandig dat iemand anders voor u de zaken regelt. Maar die mag dat niet zomaar, u dient daarvoor, nu u nog fit en vitaal bent, iemand volmacht te geven.

Zou u dit niet doen, en u komt te verkeren in bovengenoemde omstandigheden dan dient men een verzoek bij de rechter voor een onderbewindstelling, in te dienen. Degene die tot bewindvoerder wordt benoemd, dient elk jaar bij de rechter, rekening en verantwoording af te leggen. Dit laatste voorkomt u door een levenstestament op te stellen.

Gaat of wilt u samenwonen?

Indien men wenst te gaan samenwonen is het raadzaam om een samenlevingscontract op te stellen. In dit contract regelt men hoofdzakelijk het volgende: de eigendom van de inboedel goederen.

Men kan gezamenlijk inboedelgoederen hebben, maar het kan ook zijn dat men graag bepaalde goederen privé wil houden, hiervan zal een lijst moeten worden gemaakt, zodat te bewijzen valt, van wie de goederen zijn als partijen uit elkaar gaan; de aanwijzing van de partner voor het nabestaande pensioen; de betaling van de huishoudkosten; 
meestal naar evenredigheid van inkomsten; een verblijvensbeding, waarin geregeld wordt dat de bij overlijden van één van de partners, de goederen die men gezamenlijk heeft, geheel eigendom worden van de langstlevende partner en; de wijze van ontbinden van het samenlevingscontract. Vanaf 2010, zal een samenlevingscontract nodig zijn opdat men voor de belastingdienst als fiscaalpartner wordt aangemerkt.

Op die manier kunnen de aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente, van het hoogste inkomen worden afgetrokken en genereert men het meeste belastingvoordeel. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend een afspraak met ons kantoor maken van ongeveer een half uur, voor een kosteloos oriënterend gesprek.

 

Schenkingen

Om vermogen over te hevelen kunt u schenkingen doen. Dit kan op papier of in contanten.

Door een (belastingvrij) bedrag van het ene bankrekening nummer naar het andere bankrekening nummer over te maken, kan de ontvanger/begiftigde meteen over het geschonken bedrag beschikken.

Door een schenking op papier, blijft de schenker in het bezit van het geld;  in vele gevallen vaak de ouders. Deze schenking wordt ook genaamd: een “schuldigerkenning uit vrijgevigheid”. De kinderen hebben dan een vordering op papier. De ouders moeten 6% rente over die vordering betalen. De ouders kunnen het bedrag dat zij geschonken hebben,  van hun vermogen aftrekken  in box 3 (wet op de inkomstenbelasting). Echter ieder van de kinderen dient, indien zijn vermogen boven de vrijstelling in box 3 uitkomt, deze als vermogen in box 3 aan te geven en derhalve wordt er 1,2% aan belasting geheven.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijke schenking bij uw overlijden de beoogde uitwerking heeft (belastingbesparing) dient deze schenking vastgelegd te worden in een notariële akte. In het verleden kunnen de schenkingen op papier ook onderhands (dus niet bij notariële akte) zijn gebeurd. Deze schenkingen zijn ongeldig bij overlijden. Echter de regering heeft aangegeven dat deze ongeldige schenkingen alsnog geldig worden,  als de schenker en de begiftigde die schenkingen bekrachtigen in een notariële akte.

Vrijstellingen schenkbelasting

Indien er meer geschonken wordt dan het hierna te melden bedrag aan de hierna te noemen personen, dient er schenkbelasting te worden betaald.

Vrijstellingen voor het jaar 2016:

  • Kinderen € 5.304,-
  • Kinderen tussen 18 en 40 jaar éénmalig € 25.449,- 
  • Overige verkrijgers € 2.122,-

In sommige gevallen is het mogelijk om een kind tussen zijn 18 en 40 jaar, onder bepaalde voorwaarden, éénmalig € 53.016,- of € 27.570,- te schenken, zonder dat het kind hierover schenking belasting is verschuldigd.

 

Wij informeren u graag over de voorwaarden die voor deze grote schenking in contanten geldt.