Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

notaris mr. M.J.H. Temmink, gevestigd in de gemeente Twenterand, kantoorhoudende te Vroomshoop;

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Notaris: de notaris(sen), hun waarnemer(s) en zijn/hun medewerkers die (mede) met de uitvoering van de opdrachten zijn belast.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
3. Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
4. Opdrachtnemer: Notariskantoor Temmink B.V. Ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de notaris als natuurlijk persoon en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze akte wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of vennootschap.
De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.
5. Cliënt: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) ten behoeve van wie de opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2. Toepassingsgebied

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en alle overige werkzaamheden door de notaris, zonder enige uitzondering.
2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Werkzaamheden

1. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
2. Verstrekte opdrachten worden door Notariskantoor Temmink B.V. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen.
3. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht redelijkerwijs noodzakelijk geachte gegevens aan de opdrachtnemer te verstrekken en deze zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. De notaris is bevoegd uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever/cliënt aan voormelde verplichting heeft voldaan. Indien opdrachtgever/cliënt onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, ten gevolge waarvan laatstgenoemde schade lijdt of extra kosten moet maken, heeft opdrachtnemer het recht deze schade en kosten bij opdrachtgever/cliënt in rekening te brengen.
4. Indien de opdrachtgever/cliënt wijzigingen wenst in de oorspronkelijke opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar gemaakt wordt, mondeling of schriftelijk, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd deze extra kosten bij de opdrachtgever en/of cliënt in rekening te brengen.
5. Alle door of vanwege de notaris(sen) uitgebrachte offertes vervallen indien deze niet binnen twee maanden uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De in de offertes opgenomen belastingen en verschotten zijn slechts indicatief en worden aangepast indien blijkt dat deze bij de uitvoering van de opdracht sinds het uitbrengen van de offerte gewijzigd zijn.

Artikel 4.Tarieven en meerwerk

1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien meer werkzaamheden zijn verricht dan overeengekomen, dan wel meer dan de gebruikelijke werkzaamheden zijn verricht, is de notaris bevoegd hier extra kosten voor in rekening te brengen.
3. Cliënt/opdrachtgever is naast het honorarium ook eventueel door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten verschuldigd, zoals reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uittreksels uit het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en andere openbare registers, kosten voor telefonische of andere spoedoverboekingen, kosten voor expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten en dergelijke.

Artikel 5. Annulering opdracht

Ingeval van annulering van een opdracht is opdrachtgever/cliënt in elk geval verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief + omzetbelasting) en de door de notaris betaalde extra kosten, zoals hiervoor bedoeld, tenzij tussen de opdrachtgever/cliënt en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Betaling

1. Het eindbedrag van de nota dient, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, te zijn bijgeschreven op een zogenaamde kwaliteitsrekening van de notaris. Het is tevens mogelijk het verschuldigde bedrag te voldoen door een betaling via de pinautomaat op het kantoor van de notaris.
2. Eventueel is het mogelijk in contanten te betalen. Op grond van de Verordening beroeps- en gedragsregels en het bij die bepaling behorende reglement is het een notaris echter verboden per transactie tien duizend euro (€ 10.000,00) of meer in contanten in ontvangst te nemen. Indien een betaling in contanten onder de Wwft valt, moet deze worden gemeld bij het FIU-Nederland.
3. Indien de behandeling van de opdracht meer dan één maand vergt, heeft opdrachtnemer de bevoegdheid tussentijds te declareren. Indien deze tussentijdse declaratie niet binnen de daarop aangegeven termijn is voldaan, mag opdrachtnemer de verdere uitvoering van zijn opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie is voldaan.

Artikel 7. Opdracht en kosten

1. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever/cliënt in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden en is hij aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de in verband daarmee door de notaris ter zake de invordering bestede tijd op basis van het op kantoor voor de notaris of desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment over die vordering de wettelijke rente verschuldigd tot de dag van werkelijke bijschrijving.
2. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is opdrachtnemer bevoegd van de cliënt een bevestiging van die opdracht te verlangen.
3. Door het verstrekken van een opdracht, respectievelijk het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verbindt opdrachtgever/cliënt zich tot betaling van de aan hem inzake de opdracht gezonden declaratie(s)/nota(‘s).
4. De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden en zodra de betaling van de kosten daarvan door de opdrachtgever/cliënt, heeft plaatsgevonden.
Indien de opdrachtgever de overeenkomst eerder wenst te beëindigen, zullen de tot dan verrichte werkzaamheden en de gemaakte onkosten (verschotten) geheel door de opdrachtgever/cliënt moeten worden voldaan.

Artikel 8. Rente vergoeding

Over geld dat tien werkdagen of korter op de rekening van de notaris staat, wordt geen rente vergoed.

Artikel 9. Klachten

Indien de opdrachtgever/cliënt een klacht heeft over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden dan wel over het handelen van de notaris, dan is de opdrachtgever/cliënt verplicht deze klacht aan de notaris voor te leggen.
Indien naar het oordeel van de opdrachtgever daarop ontoereikend wordt ingegaan kan de opdrachtgever zich naar keuze wenden tot:
– de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
– de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat- notarissen; en/of
– de burgerlijke rechter.
Klachten die betrekking hebben op een declaratie of afrekening van de notaris, dienen eveneens in eerste instantie bij de notaris te worden ingediend. Wordt daarop naar het oordeel van de opdrachtgever ontoereikend ingegaan, dan kan de opdrachtgever zich wenden tot de voorzitter van het bestuur van de ring Overijssel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is die natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 11. (Beroeps-)aansprakelijkheid van de notaris

Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden en voorts de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geformuleerde algemene voorwaarden. Hierin staat thans vermeld:
1. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB heeft elke notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
2. Indien bij de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden eventueel te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de terzake geldende verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
3. De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden, de door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 2 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
5. De aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen onder de leden 2, 3 en 4 van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer(s) van de notaris, oud-/gedefungeerde notarissen, erfgenamen van overleden notarissen, en allen die op het kantoor van de notaris werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
6. Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen door Notariskantoor Temmink B.V. een beroep worden gedaan, maar ook door derden die eventueel worden ingeschakeld voor de uitvoering van (een deel van) een opdracht. Daarnaast kunnen vroegere werknemers (en hun erfgenamen), die worden aangesproken na beëindiging van hun dienstverband, een beroep doen op de algemene voorwaarden.

Artikel 12. Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn cliënten/opdrachtgevers, de aansprakelijkheid van de notaris, zal het Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen, tenzij door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een andere rechtsgang is aangewezen.

Artikel 13. Wwft identificatieplicht

Voor de dienstverlening door het notariskantoor geldt de Wwft. De Wwft, Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Dit betekent dat de notaris of de kandidaat-notaris verplicht is cliënten te identificeren die op het notariskantoor komen voor een vorm van dienstverlening. Alle cliënten zijn dan ook verplicht zich te legitimeren op kantoor.

Artikel 14

Er geldt een Klachten-Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencomissie.nl.

Artikel 15 Wwft onderzoeksplicht

Notariskantoor Temmink B.V. houdt zich aan de regelgeving voortvloeiende uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Krachtens de WWFT hebben notarissen een meldingsplicht bij de Dienst Nationale Recherche,
Financial Intelligence Unit-Nederland indien aan hen een dienst wordt gevraagd waarvan het vermoeden bestaat dat deze een relatie heeft met het witwassen van gelden en/of het financieren van terrorisme. Ingevolge de WWFT mag het feit dat er een melding wordt gedaan, niet aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt. Op grond van de WWFT is de notariskantoor Temmink B.V. verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de opdrachtgever. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever opgenomen. Notariskantoor Temmink B.V. betaalt op grond van de desbetreffende Beleidsregel van de KNB alleen cliëntengelden uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de bedoelde Beleidsregel genoemde uitzonderingen. De overdracht van een vordering als bedoeld in artikel 3:83 van het Burgerlijk Wetboek op notariskantoor Temmink B.V. is uitgesloten. De verpanding van een vordering op Notariskantoor Temmink B.V. is eveneens uitgesloten.

Artikel 16

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidsinstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie Notariaat bevoegd.

Artikel 17

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene bepalingen.

Artikel 18

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Desgevraagd verstrekt de vennootschap een Engelse vertaling; de Nederlandse tekst is bindend.

Artikel 19. Termijnen

Op alle termijnen die in deze algemene voorwaarden en in de tussen opdrachtgever/cliënt en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten worden genoemd, is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Artikel 20. Intellectuele eigendom/Auteursrecht

1. De notaris behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot voortbrengselen van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever, voor zover op die voortbrengselen in juridische zin rechten kunnen bestaan of kunnen worden gevestigd.
2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden geheel of gedeeltelijk die producten, waaronder begrepen computerbestanden, werkwijzen, adviezen, ontwerpakten of afschriften van akten en andere voortbrengselen van de geest van de notaris, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 21. Cessie en verpanding

Vorderingen op de notaris kunnen zonder diens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gecedeerd en niet worden verpand.
Algemene voorwaarden, vastgesteld door Notariskantoor Temmink B.V. d.d. 01-01-2019, ingeschreven bij de Griffie van de Rechtbank te Almelo, en opgenomen op de website van Notariskantoor Temmink, www.notaristemmink.nl.

Gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel op 23 januari 2019 onder nummer 4/2019.